Anadolu Tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından nerede ne zaman kurulmuştur? Türk tarihinde önemli izler ve eserler bırakan Anadolu Selçuklu Devleti'nin merak edilen başkentlerini, sultanlarını, siyasi tarihlerini yazımızın ilerleyen kısımlarında okuyabilirsiniz.

Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308) 

Büyük Selçuklu sultanı Melikşah'ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği Süleyman Şah, Bizans'a ait İznik'i ele geçirip başkent yaptı ve Anadolu (Türkiye) Selçuklu Sultanlığını  kurdu. Ortaçağ da Anadolu'yu yaklaşık 230 yıl yöneten Anadolu Selçuklu Devleti, Türklerin tarihte kurduğu en önemli devletlerden birisidir ve Anadolu bu dönemde ilk defa Türk vatanı haline gelmiştir. 

Anadolu coğrafyasının farklı kentlerinde çok önemli eserler bırakan Türkiye Selçukluları, Osmanlı Devletinin de temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurucuları  başlangıçta Anadolu Selçuklularının uç beyleri olarak görev yapıyorlardı.

Anadolu Selçuklu Eserlerine Buradan Ulaşabilirsiniz.

Süleyman Şah Dönemi (1077-1086)

Anadolu Selçuklu Devleti başkent İznik olmak üzere Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulmuştur (1077). Süleyman Şah Bizans ülkesindeki taht kavgalarını lehine kullanarak Güney Marmara kıyıları, Kocaeli yarımadası, Üsküdar ve Kadıköy’ü ele geçirmiş ve Bizans’ı Boğaz sahilinde etkisizleştirerek Boğaz üzerinde gümrük idaresi dahi kurmuştur.                                                      

Bizans ile Dragos Çayı Antlaşmasını imzalayarak doğuya yönelen Süleyman Şah, Bizans’tan Adana, Tarsus, Misis ve Antakya’yı almıştır. (1084)

Süleyman Şah’ın Halep’i kuşatması, Suriye Selçukluları meliki Tutuş’la karşı karşıya getirmiş, yapılan savaşı kaybeden Süleyman Şah, savaş meydanında hayatını kaybetmiştir. (1086) Süleyman Şah Suriye'de Caber Kalesine gömüldü. 

Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah, savaştan sonra Süleyman Şah’ın çocukları l.Kılıçarslan ve Kulanarslan’ı Büyük Selçuklu Devletinin merkezi İsfehan'a götürdü. Süleyman Şah'ın ölümü şehzadelerinin Anadolu'dan ayrılması sonrasında Türkiye'de 6 yıllık fetret devri yaşandı.

Melikşah’ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu Selçukluları üzerindeki baskısı sona ermiştir. (1092)

l. Kılıçarslan Dönemi (1092 – 1107)      

- Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah’ın ölümü üzerine İznik’e gelen l.Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Devleti tahtına oturdu.

- Anadolu Selçuklu Devletini'ni yeniden toparlamaya çalıştığı dönemde Ortaçağ'in en büyük olaylarından birisi olan Haçlı Savaşları patlak verdi. Bizans İmparatorlarının yardım isteği üzerine Anadolu'ya gelen yüz binlerce Avrupalı haçlı orduları Selçuklulara zor anlar yaşattı.

- l. Haçlı seferi sırasında zor duruma düşen 1.Kılıçarslan merkezi İznik’ten Konya’ya taşımıştır. (1097) l. Haçlı Seferi sonrasına Başkent olan Konya, Selçukluların yıkılışına kadar uzun süze başkentlik yapacaktır. (1308)

- l.Kılıçarslan doğuya yönelerek Büyük Selçuklu Devletine ait olan Musul’u ele geçirdi.

- Bu durum karşısında Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından Emir Çavlı ile karşı karşıya gelen 1.Kılıçarslan, Habur Nehrinde boğularak öldü. (1107). Selçuku tahtında yeniden istikrarsızlık ve fetret yaşanmaya başladı.

- Anadolu Selçuklu Devletinin fetret devrine girdiğini gören Bizans, Türkleri batıdan, güney ve kuzey sahillerinden uzaklaştırdı.

- Selçuklular bu dönemde İç Anadolu'da Konya ve civarı ile sınırlı kaldı.

- Selçuklu tahtına 1110 yılında Şahin Şah, 1116’da ise I. Mesut geçmiştir.

Anadolu Selçuklu Medreselerine Buradan Ulaşabilirsiniz.

1.Mesut Dönemi ( 1116 – 1155 )

- 1.Mesut’un ilk yılları Anadolu'nun en güçlü beyliklerinden Danişmentlilerin himayesinde geçmiştir.

- Zamanla güçlenerek Danişmentlilerden Ankara, Çankırı ve Kastamonu’yu aldı.

- Otoritesini zamanla sağlamlaştıran Sultan Mesut sınırlarını daima Bizans aleyhine genişletmiştir.

- Onun döneminde İkinci Haçlı seferi çıkmış ona  karşı başarılı bir mücadele vermiştir.

- Anadolu’ya ilk defa bu dönemde  Avrupa kaynaklarında “Türkiye” denmeye başlandı.

- İlk bayındırlık ve kurumlaşma faaliyetleri bu dönemde başladı.

- İlk defa bu dönemde para bastırıldı.

- 1.Mesut Haçlı seferlerinin varlığından dolayı Bizans ve Danişmentliler ile dost geçinmeye çalışmıştır.

 - 40 yıla yakın bir süre Selçukluları yöneten Sultan Mesut ölmeden önce ülkeyi üç oğluna paylaştırdı. Bunun en önemli sebebi kendisinden sonra çıkabilecek taht kavgalarını önlemek istemesidir.

- Taht kavgaları ve Haçlı seferlerinden dolayı Anadolu Selçuklu Devleti  kuruluş süreci uzun sürmüştür.                            

ll.Kılıçarslan Dönemi (1155 –1192)

- l.Kılıçarslan; ilk yıllarında kardeşleri, Çukurova Ermenileri, Musul Atabeyliği ve Bizans ile uğraştı.

- Danişmentli Beyliği'ne son vererek Anadolu Türk Birliğinin sağlanması adına önemli çalışmalar yaptı.

- Mengüceek Oğulları Beyliği'ni iteat altına aldı.Gümüş ve altın para bastırıldı.

- Düşmanları ile aynı anda uğraşmak istemeyen Kılıçarslan İstanbul’a kadar giderek Bizans ile barış imzalamıştır.

- Anadolu’daki düşmanlarını karşı karşıya getirmeyi isteyen Bizans bu antlaşma teklifine karşı olumlu davranmıştır.

- Yönünü doğuya çeviren Kılıçarslan düşmanlarını bertaraf ederek sınırlarını Sakarya’dan Fırat’a kadar genişletti.       

Miryokefalon Savaşı (1176)

Sebepleri

1- Türklerin Bizans aleyhine genişlemesi

2- Bizans’ın Anadolu’ya tekrar hakim olma düşüncesi.

Savaş Selçuklunun üstünlüğü  ile sonuçlanmıştır.

Sonuçları

1- Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi sona erdi.

2- Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kabul edildi.

3- Türkler Anadolu’da işgalci olmaktan çıkarak ev sahibi durumuna geldiler.

4- Bizans taarruz durumundan savunma durumuna geçti.

5- Anadolu’nun Türklerden alınamayacağı ispatlandı.

- Danişmentli Beyliği'ne son vererek Anadolu Türk Birliğinin sağlanması adına önemli çalışmalar yaptı. 1178 yılında Danişmentlileri yıkarak topraklarına ülkesinin sınırlarına kattı.

- Bizans’tan Eskişehir ve Kütahya’yı aldı.

- Selçuklu Devletini 37 yıl yöneten ll. Kılıçarslan ölmeden önce memleketini 11 oğlu arasında paylaştırdı. Daha kendisinin sağlığında oğulları arasında taht kavgaları başladı.

- Ömrünün sonlarında ise 2.Kılıçarslan 3.Haçlı seferi ile uğraşmak zorunda kaldı.    

- Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in ölümü üzerine Anadolu Selçuklu Devleti tam olarak bağımsız oldu.

Anadolu Beyliklerine Buradan Ulaşabilirsinz.

l.Gıyaseddin Keyhüsrev (1192 – 1197)

- Antalya alınarak Venediklilerin Akdeniz'deki çıkarları zarara uğratıldı.

- Sınırları batıda Menderes Irmağına kadar genişledi.

- Kendisinin seferde olduğu sırada kardeşi Süleyman Şah tahtı ele geçirdi.

Rükneddin Süleyman Şah  (1197 – 1204) 

- Erzurum'u alarak 1202 yılında Saltukluları yıktı.

- Gürcüler ile mücadele etti.

- Bizans’ı vergiye bağladı.

- Kardeşi Mesut’u öldürerek kardeş katlini başlattı.

l.Gıyaseddin Keyhüsrev (1204 – 1211)

- İkinci kez tahta oturdu.

- Askeri amaçlarını iktisadi ve ticari amaçlara göre yönlendirdi.

- Trabzon Rum İmparatorluğu’nu mağlup ederek kapanmış olan Karadeniz ticaret yolunu açtı.

- Antalya’yı alarak devletin sınırlarını Akdeniz sahiline kadar genişletti. Antalya'yı ithalat ve ihracat limanı haline getirdi.

- Milletler arası ticareti teşvik ve himaye amacı ile Venedik ile ilk defa ticaret antlaşması yaptı.

- Antalya’da donanma kurarak ilk denizcilik faaliyetlerini başlattı.

- Eyyubiler ve Çukurova Ermenilerinin saldırılarını durdurdu.

- İznik İmparatorluğu ile yaptığı savaşta şehit oldu.

l.İzzeddin Keykavus (1211 – 1220)

- Sinop’u fethederek devleti Karadeniz sahiline ulaştırdı.

- Sinop’u ihracat ve ithalat limanı haline getirdi.

- Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova Ermenilerini vergiye bağladı.

- Kıbrıs ile ticari faaliyetleri geliştirdi.

l. Alaaddin Keykubat  (1220 – 1237)

- Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşadı.

- Alaaddin Keykubat tahta geçtiğinde Moğol istilası batı yönünde ilerliyordu.

- Alaaddin Keykubat Moğol tehlikesine karşı:

- Konya, Kayseri ve Sivas’ın sur ve kalelerini tamir ettirdi.

- Eyyubiler ile dostluk kurmaya çalıştı.

- Bu dönemde ticaretin gelişmesine çok büyük önem verildi. Anadolu'da çok sayıda kervansaray yapıldı. Tüccarlar sigorta sistemi getirildi.

- Konya başta olmak üzere Kayseri, Aksaray, Niğde, Sivas, Tokat, Amasya, Erzurum, Antalya, Alanya gibi şehirlerde mimarı, kültür ve sanat alanında önemli gleşimeler yaşandı. 

- Abbasi halifesine yardımcı güç gönderdi.

- Moğollar ile dost geçinmeye çalıştı.

- 1223 yılında Alaiye’yi alan Alaaddin Keykubat, burayı kışlık merkezi haline getirmiştir. 

- Alaeddin Keykubad İçel'den Antalya'ya kadar bütün kaleleri aldı ve buralara Türkmenleri yerleştirdi.

- Doğuda ise yaklaşan Moğol tehlikesine karşı 1226'da Eyyubiler ile  barış yaptı;aynı amaçla Mengücekliler'in topraklarını sınırlarına kattı.

- Ticari amaçlar ile Kırım’ın Suğdak Limanına 1226 yılında sefer düzenledi.

- Suğdak’ta Kıpçak ve Rus beylerine etkisi altına aldı. Suğdak’ı alması, Selçuklunun karada olduğu kadar denizde de güçlü olduğunu gösterir.

- 1228 yılında Mengücekliler’i yıktı.

- Trabzon’u kuşattıysa da alamadı.

- Harzemşahlar’ın Ahlat’ı alması Selçuklu ile Harzemşahlar’ı karşı karşıya getirmiştir.

- Erzincan civarında, Yassıçemen’de, 1230 yılında yapılan savaş Selçuklunun galibiyeti ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonucunda yıkılacak duruma gelmiş olan Harzemşahlar Moğollar 1231’de yıkarak Selçuklu ile komşu olmuşlardır.

- Alaaddin Keykubat Gürcistan’ı aldığı gibi; Van Gölü havzasını da Eyyubilerden almayı başarmıştır.

2.Gıyaseddin Keyhüsrev ( 1237 – 1246 )

Baba İshak İsyanı (1240)

Baba İshak doğudan Moğol istilası sonucu Anadolu’ya gelip karışıklıktan dolayı huzursuz durumda olan Türkmenleri etrafında toplayarak Selçuklu Devletine karşı  isyan başlatmıştır.

Bu isyan Maraş’tan Antalya’ya kadar yayılmıştır. Bu isyan Baba İshak öldürülmek suretiyle zorla bastırılmıştır.

İsyanın Sonuçları

1- Moğollar Anadolu Selçuklu Devleti'nin eski gücünde olmadığını anlamışlardır.

2- Moğollar Anadolu’yu istila etmeye karar verdi.

3- Anadolu’daki birlik zedelendi.

4- Selçuklu güçleri kısman de olsa dağıldı.

Kösedağ Savaşı (1243)

Moğollar ile Selçuklu arasında meydana gelen bir savaştır.

Sadece öncü birlikler savaşmıştır.

Selçuklul ordusu Moğolların karşısına çıkma cesaretini dahi göstermemiştir.

Sonuçları:

1-   Sivas ve Kayseri gibi gelişmiş Anadolu şehirleri tahrip edildi.

2-   Moğollar Anadolu’yu baskı altına aldılar.

3-   Selçuklunun siyasi gücü azaldı.

4-   Selçukluya bağlı devletler kendi başına hareket etmeye başladı.

5-   Selçuklu sultanları Moğollar tarafından tayin edilmeye başlandı.

6-   Anadolu ekonomisi olumsuz etkilendi.

7-   Moğollar Selçukluyu, Ermenileri, Trabzon Rum İmparatorluğunu ve beylikleri haraca bağladılar.

8-   Anadolu birliği bozularak, Anadolu’da beylikler oluştu.

9-   Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış dönemine girdi.

- Moğollar Anadolu’da denetimi ellerinde tutabilmek için Selçuklu tahtını kardeşler arasında paylaştırmaya  paylaştırmaya  özen gösterdiler.

- Bundan dolayı aynı dönemde üç hükümdar tahta gelmiş; aynı anda üç ayrı para basılmış, hutbelerde üç hükümdarın da adı okunmuştur.

- 2. Mesut’un 1308’de ölmesi ile Anadolu Selçuklu Devleti sona ermiştir.

- Anadolu Selçuklu Devletinin Memlukludan yardım istemesi sonucu Memluklular Moğolları Ayn Calut ve Elbistan savaşlarında mağlup etmeyi başarmıştır.

Kösedağ Savaşından Sonra Kurulan Türk Beylikleri

- Büyük Selçuklu Devleti Malazgirt zaferinden sonra Bizans sınırı boyunca Türkmen aşiret oymak ve boylarını yerleştirmiştir.

-  Anadolu’da ilk uç teşkilatını Danişmentliler başlatmıştır.

- Anadolu Selçuklu Devleti zamanında da uç teşkilatı oluşturulmuştur.

- Devletin güçlü olduğu dönemde merkeze sıkın bir şekilde bağlı olan beylikler devletin zor günlerinde merkezden ayrılmışlardır.

- Ermenilere, Kıbrıs Krallığına, Trabzon Rum İmparatorluğuna ve Bizans’a karşı uç teşkilatı oluşturulmuştur.

 İlk beylikler yarı bağımsız yaşıyordu. Beyler makamlarını irsi bir şekilde ellerinde tutuyordu.

- Alaaddin Keykubat  zamanında merkezi birlik sağlanmıştır.

- Kösedağ Savaşı sonucunda beylikler tekrar bağımsız duruma geldiler.

- Beylikler zamanla Anadolu Selçuklu Devletinin yerini alabilmek için birbirleri ile mücadele etmişlerdir.

Anadolu Selçuklu Başkentleri Hangileridir?

- Anadolu Selçuklu Devleti'nin iki başkenti olmuştur.
1. İznik  (1077 -1097)
2. Konya (1097 - 1308)

Anadolu Hangi Olaydan Sonra Kesin Olarak Türk Vatanı Olmuştur?

- 1176 yılında Selçuklu orduları ll. Kılıçarslan komutasında Miryakefalon Meydan Savaşında Bizans ordularını mağlup etmesiyle kesin olarak Anadolu Türk yurdu olmuştur.

Anadolu Selçuklu Devleti zamanında en parlak devir ne zaman yaşanmıştır?

- Alaaddin Keykubat (1220 -1237)

Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk ve son hükümdarları kimdir?

- İlk Hükümdar Kutalmışoğlu Süleyman Şah (1077 -1086)

- Son Hükümdar Sultan ll. Mesut  (1302-1308)

Haçlı Seferleri ilk önce hangi sultan döneminde başladı?

- Sultan l. Kılıçarslan

 ll. Dönem Anadolu  Türk Beylikleri

KARAMANOĞULLARI (1257-1487)

 Ermenek civarında Kerimüddin Karaman  tarafından kuruldular.

 Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamaya başlaması Karamanoğullarına güçlenme imkanı verdi.

 Karamanoğulları bazen Selçukluya ve Moğollara karşı savaştı.

 Karamanoğlu Mehmet Bey Moğollara karşı Memlukluya güveniyordu.

 Karamanoğlu Mehmet Bey 1277’de Türkçe’yi resmi dil ilan etti.

 Türkçe’nin gelişmesinin lehine olan bu davranış ulusal bir davranıştır.

 Kendilerini Selçuklunun varisi sayan Karamanoğulları,

 Murat döneminden itibaren Osmanlı ile mücadele etmişlerdir. 

  En güçlü   beyyik olan Karamanoğulları, Osmanlıya karşı Hıristiyanlarla ittifak yapmaktan çekinmemiştir.

  Karamanoğullarına  I. Bayezid 1397’de son verdiyse de; beylik Ankara Savaşından sonra tekrar kurulmuştur.

 1487’e kesin olarak Osmanlı’ya bağlanmıştır. Bu beyliğin deniz gücü yoktur.

GERMİYANOĞULLARI(1299-1429)

- Bu beylik Yakup Bey tarafından Kütahya merkez olarak kurulmuştur.

-  Karamanoğullarından sonra en geniş ve en güçlü beyliktir.

- Süleyman Şah Karamanoğullarından çekindiğinden dolayı Osmanlıya daha yakın olmak istemiş ve kızını I. Murat zamanında I. Bayezid’e vererek Osmanlı ile akrabalık kurmuştur.

- Çeyiz olarak ta Osmanlıya Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet’i  verd

- l. Bayezid bu beyliğe 1390’da son verdiyse de; beylik Ankara Savaşından sonra tekrar kurulmuştu

-  1429 yılında II. Yakup Bey’in vasiyeti üzerine beylik Osmanlıya miras olarak kalmıştır.  

AYDINOĞULLARI(1308-1425) 

 - Aydın Oğlu Mehmet Bey tarafından Birgi ve çevresinde kurulmuştur.

  - İzmir, Aydın ve Efes’te bu beyliğin sınırlarına dahil olmuştur.

  - Gazi Umur Bey zamanında Yunanistan ve Ege’deki adalar üzerine sefer düzenlenmiştir.

  - Trakya kıyıları ve Alaşehir ele geçirilmiştir.

  - Beylik 1390’da Osmanlı’ya bağlandıysa da Ankara savaşından sonra tekrar kurulmuştur.

  - En güçlü donanmaya sahip olan bu beylik 1426 yılında kesin olarak Osmanlı’ya bağlandı.

 KARESİOĞULLARI(1304-1360)

- Karesi Bey tarafından Balıkesir ve Çanakkale havalisinde kurulmuştur.

- Aydınoğulları Beyliğinden sonra ikinci büyük donanmaya sahiptirler.

- Balıkesir ve çevresi 1345’de Orhan Bey tarafından; 

 - Çanakkale ve çevresi ise 1360’da I. Murat tarafından alınmıştır.

Bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının Önemi

 1- Osmanlı’ya katılan ilk beyliktir.

 2- Anadolu siyasi birliği için Osmanlı ilk adımı atmıştır.

 3- Osmanlı donanma sahibi olmuştur.

 4- Osmanlı tecrübeli devlet adamlarına sahip olmuştur. (Ece Halil Bey, Hacı İlbey ve Evrenus Bey)

 5- Rumeli’ye geçiş kolaylaştı.

 6 -Bu beylik Ankara savaşından sonra kurulmamıştır.

HAMİTOĞULLARI(1300-1423)

- Dündar Bey tarafından Isparta, Eğirdir ve Borlu havalisinde kurulmuştur.

 - Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerini kendisine bağlamıştır.

  - Yunus Bey tarafından Antalya’da beyliğin ayrı bir kolu oluşmuştur.

 - 1.Murat zamanında Osmanlı’ya toprak sattılar.

- Beyliğe 1391’de 1.Bayezid son verdiyse de beylik Ankara savaşından sonra tekrar kurulmuştur.

 - Beylik 2. Murat zamanında Osmanlı’ya bağlanmıştır.

  - Beyliğin Antalya şubesinin donanması vardır. 

 EŞREFOĞULLARI(1284-1326)

Seyfeddin Süleyman Bey tarafından Beyşehir’de kuruldu. Moğollar tarafından yıkıldı. Beyşehir Esrefoğlu Camii miras bıraktığı en önemli eserler arasında yer alır

ALAİYE BEYLİĞİ(1293-1471)

Selçuklunun zayıflaması sonucunda Alaiye Karamanoğullarının eline geçmiştir.

1427 yılında  Karamanoğulları Alaiye’yi Memluklulara sattılar.

Bu topraklar 1471 yılında Osmanlı’ya bağlandı.

MENTEŞEOĞULLARI(1261-1424)

  - Muğla ve çevresinde Menteşe Bey tarafından kuruldu.

  - Rodos Adasının büyük bir kısmını topraklarına katmayı başarmışlardır.

  - Beylik 1391’de 1.Bayezid tarafından yıkıldıysa da;

  - Ankara savaşından sonra tekrar kurulmuştur. 2.Murat zamanında Osmanlı’ya bağlanmıştır.

 TACETTİNOĞULLARI(1348-1428)

 Canik bölgesinde Tacettin Bey tarafından kurulmuştur

  Bafra, Samsun, Terme ve Ordu sınırları içindedir.

 Beyliğin merkezi Niksar’dır.

1428 yılında Osmanlı’ya bağlanmıştır.      

SAHİPATAOĞULLARI(1275-13429)

  Afyon civarında Sahip Ata Fahrettin’in oğulları tarafından kurulmuştur.

  Önce Moğolların daha sonra ise Germiyanoğullarının hakimiyeti altına girmişti

CANDAROĞULLARI – İSFENDİYAROĞULLARI (1299-1461)

Kastamonu ve Sinop çevresinde Şemsettin Yaman Candar tarafından kurulmuştur.

Bu beyliğe 1.Bayezid  1398 yılında son verdiyse de;

beylik Ankara savaşından sonra tekrar kurulmuştur.

Beylik 1461’de kesin olarak Osmanlı’ya bağlanmıştır.

PERVANEOĞULLARI(1277-1322)

 Mehmet Bey tarafından Sinop’ta kurulan bu beylik, Candaroğullarına bağlanmıştır.

SARUHANOĞULLARI(1313-1410) 

 Manisa merkez olmak üzere Saruhan tarafından kurulmuştur.

 Osmanlı’ya 1410’da kesin olarak bağlandı.

İNANÇOĞULLARI

Denizli çevresinde kurulan bu beylik Germiyanoğullarına bağlanmıştır.

ÇOBANOĞULLARI (1211-1292)

 Kastamonu’da kurulmuş olan bu beylik Candaroğullarına bağlanmıştır.

 ERETNALILAR(1335-1381)              

- Uygur Türklerinden Eretna Bey tarafından Orta Anadolu’da kurulmuştur.

-  Moğollara bağlı olarak yaşamıştır.

 - Devlet vezir Kadı Burhaneddin tarafından yıkılmıştır.

KADI BURHANETTİN DEVLETİ (1382-1398)

 Sivas merkez olmak üzere kurulmuş olan bu devleti 1.Bayezid 1398’de yıkmıştır.

DULKADİROĞULLARI(1375-1515)

- Maraş ve Antep civarında kuruldular.

- Memluklu ile Osmanlı’nın arasının  açılmasında etkili oldular.

- 1515 yılında Turnadağ savaşı sonucunda Yavuz tarafından yıkıldılar.

 RAMAZANOĞULLARI(1353-1608)

 - Adana ve çevresinde kuruldular.

 - Mısır seferinden itibaren Osmanlı’ya bağlandılar.

 - Bölge 1608’de Osmanlı vilayeti haline geldi.

Moğol tehlikesinden dolayı beylikler genel olarak Batı Anadolu’da kuruldular.

Beyliklerin İtalya’da paraları bulunmuştur.Bu durum beyliklerin İtalya ile ticaret yaptıklarını gösterir.

Anadolu’nu Türkleşmesi ve mamur hale getirilmesinde beyliklerin  katkısı büyüktür.

ANADOLU SELÇUKLU HÜKÜMDARLARI

1.Süleyman Şah                    1075 -1086

1.Kılıç Arslan                         1092 -1107

 Şahin Şah                              1110 -1116

1.Mesud                                 1116 -1155

2.Kılıç Arslan                         1155 -1192

1.Gıyaseddin Keyhüsrev      1192 -1196

2.Süleyman Şah                    1196 -1204

3.Kılıç Arslan                          1204 -1205

1.Gıyaseddin Keyhüsrev       1205 -1211

1.İzzeddin Keykavus             1211 -1220

1.Alaeddin Keykavus            1237 -1246

4.Kılıç Arslan                          1262 -1266

3.Gıyaseddin Keyhüsrev       1266 -1284

2.Mesud                                  1284 -1286

3.Alaeddin Keykubat             1298 -1302

2.Mesud                                  1302 -1308

Önerilen İçerikler

>>>> Anadolu'nun Taş Köprüleri

>>>> Türkiye'nin Enleri ve İlkleri

>>>> Türkiye'nin En Kalabalık 10 Şehri

 

ANADOLUYUGEZİYORUM.COM

   Sosyal Medya Hesapları

    

                 

0 Yorum

Yorum Yap